Страници

Планове и документи

Последна промяна: 17:01 25/Септември/2023
Прегледана:12749 пъти.


Правилник за дейността на ППМГ
Стратегия за развитие на ППМГ за периода 2021-2024 година
Учебни планове Vа VIа и VIIа клас
Учебни планове VIII - X клас
Учебни планове XI - XII клас
Форми на обучение: дневна и самостоятелна. Правилата за определяне на условията и реда за организиране на обучението в самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 г. са описани в Приложение № 1 в Правилника за дейността на ППМГ, което може да видите от тук: Приложение № 1 
Годишен план за дейността на ППМГ
ЕТИЧЕН КОДЕКС
ПЕДАГОГИЧЕСКИ КОНСУЛТАЦИИ
КОНСУЛТУРАНЕ НА УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ
Образец 1 по чл. 62, ал. 1, т. 1 за по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина; 
Образец 2 по чл. 62, ал. 1, т. 2  поради участие в други дейности извън процеса на училищното образование, като състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти, спектакли, изложби и други, при представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува, от организаторите на дейностите, от институцията, от името на която участва в тях, и след потвърждение от родителя;, може да си свалите от тук.
Образец 3 по чл. 62, ал. 1, т. 3 за отсъствия на ученик по семейни причини  до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж, може да си свалите от тук.