Страници

ОУД

Последна промяна: 14:08 23/Юни/2020
Прегледана:4851 пъти.




Профилирана природо-математическа гимназия започна работа по Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020“. Целта на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

Към настоящата учебна 2019/2020 година са сформирани четири групи по проекта:

  1. Дигитален свят – ръководител: Венцеслав Илиев Георгиев - зам.-директор по УД;
  2. Обучителни игри – ръководител: Георги Симеонов Симеонов - ръководител направление "ИКТ";
  3. Работа с Интернет приложения – ръководител: Надежда Милкова Николова - ст. учител по математика, информатика и ИТ;
  4. Събиране и обработване на информация – ръководител: Цветомира Вилиянова Димитрова - учител по информатика и ИТ.
Връзка към официалната страница на проекта може да посетите от ТУК