Страници

Предварителни обявления

Последна промяна: 09:09 19/Юни/2017
Прегледана:7294 пъти.


ОБЯВА

Със заповед № 404/14.06.2017 г. на директора на ППМГ-Ловеч е насрочен публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 1 (една) година на част от имот-публична общинска собственост – общо 1 кв.м. за поставяне на 1/един/ брой кафе машина в ППМГ гр. Ловеч, находящ се в  учебна сграда с идентификатор 43952.512.102.4, със застроена площ от 696 кв.м., разположен в поземлен имот с идентификатор 43952.512.102 по КККР на гр. Ловеч, актуван с Акт за публична общинска собственост №53278 от 02.02.2012 година. Търгът ще се проведе на 11.07.2017 г. от 14:00 ч. в езиковия център в сградата на ППМГ-Ловеч

Право на участие имат еднолични търговци и юридически лица.

Начална тръжна месечна наемна цена: 50,00 (петдесет) лева.

Депозит за участие: 100,00 (сто) лева – по банков път.

Цена на тръжната документация 30,00 (тридесет) лева – по банков път.

Банковата сметка на училището е: BG92FINV91503116743591.

Краен срок за закупуване на тръжни документи и внасяне на депозит за участие до 12:00 ч. на 10.07.2017 г. в канцеларията на ППМГ-Ловеч.

При явяване на публичния търг само на един кандидат или не се допуснат до участие поне двама кандидати, повторен публичен търг ще се проведе на13.07.2017 г. от 14:00 ч. в езиковия център в сградата на ППМГ-Ловеч при същите условия, като крайния срок за закупуване на тръжна документация и внасяне на депозит за участие е до 12:00 ч. на 12.07.2017 г.

За допълнителна информация и справки тел. 068/601778 или в стая 203 в сградата на ППМГ-Ловеч.

2017-06-19