Страници

Твоят час

Последна промяна: 10:09 01/Февруари/2018
Прегледана:6401 пъти.


Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС)
– фаза І“

Линк към проекта можете да видите от ТУК

Декларация за информирано съгласие

Анкетна карта на ученик